EUROMINIHOKEJLIGA 2017/2018

Propozície súťaže

 1. EuroMinihokejLiga (EMHL) je dlhodobá súťaž prípraviek oddielov ľadového hokeja v minihokeji, ktorá je organizovaná hokejovým klubom Hoba Bratislava
 2. Cieľom tejto súťaže je zapojiť čo najviac detí do minihokejových zápasov a tým ich motivovať do ďalších tréningov, popritom prilákať na hokej ďalšie deti – rozšíriť hokejovú základňu, v neposlednom rade cieľom súťaže je výchova detí prostredníctvom športu, dodržiavanie pravidiel, hrať v duchu fair-play.
 3. Minihokejové zápasy EMHL sa hrajú na upravenej hracej ploche oficiálneho ihriska pre ľadový hokej. Ihrisko je rozdelené na tri časti, čím vznikli tri minihokejové ihriská. Bude sa hrať v dvoch krajných pásmach.
 4. Hrá sa v tretine, mantinel je na modrej čiare príp. 1,5 m od modrej čiary. V jednom čase prebiehajú dva zápasy, v krajných pásmach hrajú družstvá U10 (ročník 2008) a U9 (ročník 2009 a mladší), príp. môže byť turnaj zorganizovaný len pre jednu kategóriu. Strieda sa z lavičiek z ihriska, umiestnených meter za modrou čiarou. Buly môže byť na piatich miestach. Po obdŕžanom góle v polovici ihriska, pri prerušení brankárom vždy v obrannom pásme družstva, ktoré hru prerušilo. Prestávka medzi tretinami je 2 až 4 minúty. Ročník 2008 hrá na veľké originálne hokejové brány, ročník 2009 môže hrať na malé minihokejové brány.
 5. Hrá sa 1× 20 minút (prípadne 1× 18 minút, dva rovnaké zápasy po sebe proti rovnakému súperovi), prestávka medzi tretinami minimálna, hrá sa 3 na 3, po každom faule nasleduje trestné strieľanie. Fauly posudzuje rozhodca. V prípade, že hráč neustále porušuje pravidlá minihokeja, najmä hrubosť, môže byť rozhodcom napomenutý, alebo vylúčený do konca zápasu!! V zápase sa pravidelne strieda približne po 1 minúte, striedanie sleduje rozhodca na časomiere, signalizuje píšťaľkou striedanie najskôr po 55 sekundách, najneskôr po 65 sekundách podľa priebehu hry. Striedanie je letmé, to znamená, že hráči nechajú puk odídu striedať a ďalšia trojica sa ihneď zapája do hry. Trojice môžu byť rôzne poskladané v priebehu jednotlivých zápasov. Pre získanie bonisového bod musí družstvo vždy pravidelne striedať celé trojica! Trojice by mali byť poskladané podľa výkonnosti. Hra bez brankára takzvané power-play je dovolené len v poslednej minúte zápasu.
 6. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu (zranenie, zdržovanie hry, oprava a úprava ľadu, konštrukcie bránok alebo úprave výstroja brankára) bude hra prerušená, časomerač zastaví čas. Hra bude pokračovať až po čase, keď budú všetky družstvá schopné pokračovať v hre.
 7. Podľa počtu zúčastnených družstiev sa družstvá stretnú systémom každý s každým. Systém súťaže sa upresní po uzavretí prihlášok do súťaže. Spolu každé družstvo odohrá vrátane Záverečného turnaja minimálne 13 zápasov. Jednotlivých turnajov sa zúčastnia štyri až 8 družstiev. Každé družstvo zorganizuje 1 až 2 miniturnaje. Po odohratí všetkých zápasov sa súťaž vyhodnotí na záverečnom turnaji EMHL za účasti všetkých družstiev, pokiaľ družstvo neporuší pravidlá a nebude vylúčené zo súťaže.
 8. Na súpiske jednotlivých tímov (U10 , U9) musí byť minimálne 10 hráčov vrátane brankára. Hráč môže byť na súpiske iba jedného tímu a počas celej sezóny môže nastúpiť maximálne za dve družstvá, to znamená že prestup hráča je dovolený iba jedenkrát v sezóne, a to najneskôr do 30.11.2017!
 9. Nenastúpenie k zápasu sa kontumuje v prospech súpera 5:0. Ak sa družstvo k zápasu nedostaví najneskôr v čase začiatku zápasu (musí doložiť oneskorenie – porucha autobusu, počasie a pod.)-v takom prípade mu beží dvadsať minútová lehota k nástupu na zápas. V prípade, že ide o priestupok pri jednom zápase – bude oddielu udelená pokuta 100,– Euro, pri opakovanom priestupku bude vylúčený zo súťaže. Konfrontácia hráčov musí byť prevedená ihneď po zápase, alebo v jeho priebehu. Hráči, ktorí hrajú v kategórii U10 musia mať registračný preukaz. Hráči kategórie U9, musia mať na zápase identifikačný preukaz so svojou fotografiou napr. pas. Pri zabudnutí súpisky s fotografiami jednotlivých hráčov príp. keď hráč nemá pri sebe doklad s fotografiou (napr. detský cestovný pas + každý hráč musí mať pri sebe kartičku poistenca!), kontumuje sa zápas v prospech súpera v pomeru 5:0. Kontumácia hrozí taktiež oddielu, ktorého tréner, vedúcí družstva, hráč prípadne fanúšik napadne stríedačku súpera. V prípade, že dôjde k fyzickému napadnutiu, zápas bude okamžite ukončený a o jeho výsledku a prípadnej kontumácii rozhodne riaditeľ súťaže.
 10. Minimálny počet hráčov na jednom miniturnaji je 6+1brankár!!!, maximálny je 15 + 2 brankári.
 11. Usporiadateľ zaistí bezpečnosť hráčov, trénerov, vedúcich družstva. V priestoroch striedačiek a trestných lavíc nesmie byť nikto z nepovolaných osôb, usporiadateľ musí zaistiť, aby bola zaistená bezpečnosť hráčov a povolených osôb na ľade a nesmie nikoho iného vpustiť na ľadovú plochu. Usporiadateľ musí chrániť po celú dobu zápasu všetky vchody a priestory pre možný vstup nepovolaných osôb na ľadovú plochu a prípadne im tomu zabrániť. Takého človeka vykázať mimo priestorov zimného štadióna. Pri porušení a zanedbaní usporiadateľskej služby, hrozí usporiadateľskému oddielu pokuta vo výške 20–80Euro!
 12. Účastníci súťaže: HOBA Bratislava Modré Rakety, HOBA Bratislava Biele Žraloky,.HK Trnava, Viedeň 48-ers Tigers, Ružinov Bratislava, HKL Bratislava , Viedeň Junior Capitals, Danube Islanders,Dunau­ujvaros, KMH Budapast. V súťaži môžu štartovať hráči narodení po 1.1.2008 a mladší za kategóriu U10, narodení po 1.1.2009 za kategóriu U9. Výnimky sú udelené len pre dievčatá, ktoré môžu nastúpiť aj narodené po 1.1.2007 za kategóriu U10 alebo po 1.1.2008 za kategóriu U9 (upresníme po stretnutí zástupcov klubov). Žiadne ďalšie výnimky nie sú povolené. Z družstva U9 môže hráč nastúpiť aj za družstvo U10, nie však v tom istom turnaji. Pokiaľ však nastúpi na dvoch turnajoch za družstvo U10, za družstvo U9 už nemôže nastúpiť. Tréneri a vedúci jednotlivých družstiev zodpovedajú za to, že všetci hráči majú platné lekárske prehliadky a sú riadne poistení (zdravotné poistenie).
 13. Každé družstvo predloží pred začiatkom súťaže do 4.9.2017 súpisku hráčov s uvedeným priezviskom, menom, dátumom narodenia a číslom dresu. Hráč, ktorý na súpiske nebude uvedený nesmie v súťaži nastúpiť. Na každý zápas budú predložené vedúcimi družstiev súpiska s registračnými preukazmi resp. s fotkami hráčov a kartičkami poistencov usporiadateľovi turnaja. Družstvá musia k zápasu nastúpiť v minimálnom počte 6 hráčov a 1 brankár. V prípade porušenia pravidla 6+1 nasleduje kontumácia v prospech súpera v pomeru 5:0. Nového hráča sa dá zapísať na súpisku kedykoľvek v priebehu súťaže a to tak, že údaje o hráčovi budú zaslané hlavnému organizátorovi súťaže na adresu lubomirliska@yahoo.com a v prípade, že nikto z účastníkov nevznesie protest proti štartu nového hráča, môže hráč nastúpiť v zápase, ktorý sa bude hrať najskôr 3 dni po zaslaní žiadosti.
 14. Neoprávnený štart hráča sa trestá kontumáciou zápasu v prospech súpera v pomere 5:0, pokutou 100,– Euro, v prípade opakovaného porušenia pravidla nepodmieneným vylúčením zo súťaže.
 15. Hrá sa podľa platných pravidiel ľadového hokeja pre súťaž 4. tried, súťažného a disciplinárneho poriadku SZLH s výnimkami uvedenými v týchto propozíciách.
 16. Zápas rozhoduje jeden rozhodca, za ktorého zodpovedá usporiadateľ turnaja. Rozhodca musí vedieť pravidlá, musí byť adekvátne oblečený (nesmie mať rifle). Jeho meno bude uvedené v zápise o stretnutí. Rodičom je zakázané vstupovať na striedačku počas turnaja, zodpovedný za toto nariadenie je usporiadateľ turnaja a tréneri jednotlivých družstiev.
 17. Usporiadateľ turnaja zaistí ľadovú plochu, dve šatne pre hráčov hosťujúcich družstiev, rozhodcov, časomeračov, zapisovateľov a zdravotnú službu. Usporiadateľ turnaja vždy menuje hlavného usporiadateľa. Usporiadateľ zaistí, aby jednotlivé turnaje začínali najskôr o 9.00 hod a neskončili neskôr ako o 19:00. Usporiadateľ zašle najneskôr 8 dní pred konaním turnaja zúčastneným družstvám program turnaja (mailom, poštou, faxom).
 18. Usporiadateľ turnaja hradí ľadovú plochu, rozhodcov, časomeračov, zapisovateľov, zdravotnú službu a príp. ďalšie náklady spojené s turnajom, ktorý usporiada (administratívu – tabuľky, zápisy zo zápasu atď.). Zúčastnené družstvá na turnaji si hradia ostatné náklady (dopravu, stravu, atď.).
 19. Každé družstvo musí mať na turnaji dve sady dresov rozličnej farby (svetlé -tmavé) s číslami – voľbu farby dresov má družstvo uvedené ako domáce. Družstvo HOBA Bratislava Modré Rakety budú na každý zápas nastupovať v modrých dresoch, družstvo HOBA Bratislava Biele Žraloky v bielych dresoch družstvo HOBA Bratislava Blesky v žltých dresoch. Hráči jednotlivých družstiev sú povinní nastupovať k zápasu v kompletnej predpísanej výstroji (podľa pravidiel SZLH) a to vrátane ochranných prilieb s celotvárovou mriežkou (príp. plexi) a vrátane chrániča krku.
 20. Usporiadateľ turnaja zaistí z každého zápasu zápis o zápase, ktorý pošle najneskôr prvý pracovný deň po konaní turnaja na adresu : HOBA Bratislava, Harmincova 3, 841 01 Bratislava, prípadne ho pošle v elektronickej podobe na mailovú adresu hlavného organizátora súťaže. Zápis zo zápasu bude okrem štandardných údajov obsahovať aj najlepšieho hráča družstva v zápase, ktorí budú určení tak, že vždy tréner družstva určí najlepšieho hráča súpera a títo hráči budú zapísaní do zápisu o zápase / turnaji a ďalej tréner ohodnotí bodmi od 1 do 5 brankára súpera (5 je najlepší) a hodnotenie brankárov bude tiež uvedené v zápise o zápase. Hodnotenie najlepších hráčov jednotlivých zápasov budú slúžiť ako podklad k vyhodnoteniu najlepších hráčov súťaže na záverečnom turnaji. Záverečného turnaja sa môže zúčastniť len hráč, ktorý sa zúčastnil minimálne 3 turnajov (6 zápasov). Usporiadateľ turnaja skontroluje či je zápis o stretnutí kompletne vyplnený a podpísaný. Pri neúplnom zápise bude usporiadateľský klub pokutovaný sumou 10,– až 50,– Euro.
 21. O poradí v súťaži rozhoduje : počet bodov (bodovanie výhra 2, remíza 1, prehra 0, bonusový bod 1), pri rovnosti bodov vzájomné zápasy (pri rovnosti bodov viac družstiev minitabuľka zo vzájomných zápasov), celkové skóre v súťaži (rozdiel strelených a obdŕžaných gólov), väčší počet strelených gólov.
 22. Vyhodnotenie súťaže – poháre, diplomy a medaile za 1.-3. místo. Diplomy za 4. až 11. miesto. Najlepší brankár, hráč, strelec. All star team „A“ a „B“, najväčší talent.
 23. Štartovné je stanovené vo výške 230,– Euro za jedno družstvo (ak je v súťaži prihlásený U10 aj U9 družstvo tak 460,– Euro) a bude uhradené pred začiatkom súťaže najneskôr do 4.9.2017 Štartovné bude použité na čiastočnú úhradu nákladov súťaže (ceny do súťaže a príp. ďalšie odsúhlasené náklady). V prípade neoprávneného štartu hráča bude záloha za sankcie použitá k úhrade pokuty za neoprávnený štart. V prípade odstúpenia účastníka zo súťaže sa štartovné ani záloha za priestupky nevracia.
 24. Súťaž riadi organizačná komisia súťaže, v ktorej bude mať každý účastník jedného zástupcu. V prípade sporov, či potreby iných rozhodnutí bude komisia rozhodovať, a to podľa pravidiel každý účastník jeden hlas – rozhoduje jednoznačná väčšina hlasov.

Zhrnutie: Každé družstvo si vyberie jeden až dva termíny, kedy zorganizuje turnaj na ktorom sa odohrá minimálne šesť zápasov. Do 4.9.2017 je potrebné zaplatiť štartovné. Nahláste termíny turnajov čo najskôr! Minimálny počet hráčov na súpiske je 10! Každý hráč musí mať na turnaji registračný preukaz (kategória U10) príp. cestovný pas (ročník U9). Súpiska sa môže doplniť počas sezóny, maximálny počet hráčov na súpiske je 20. Doplniť súpisku do určeného počtu môžete kedykoľvek počas sezóny, najneskôr však 3 dni pred turnajom. Súpisku treba poslať do 4.9.2017! Hráči narodení v roku 2008 a mladší hrajú v kategórii U10, hráči narodení v roku 2009 a mladší hrajú v kategórii U9. Jedného miniturnaja sa zúčastnia 4 príp. 8 družstiev, ktoré odohrajú 2 zápasy 1×20 minút (2 dvojzápasy) (prípadne 1× 18 minút), po druhom zápase je úprava ľadovej plochy. Na miniturnaj je potrebné zabezpečiť 2 až 4 hodiny ľadovej plochy, šatne pre družstvá, rozhodcov (nepodceňte výber rozhodcov!) a usporiadateľsku službu (časomerač, zapisovateľ, mantinely). Na záverečnom turnaji môžu nastúpiť hráči, ktorí sa zúčastnili minimálne troch turnajov. Doporučujem každému tímu nastupovať s tromi trojicami, pričom prvá by mala byť najsilnejšia, druhá slabšia, tretia najslabšia, tak aby vždy nastupovala silná proti silnej, slabšia proti slabšej.

Mgr. Ľubomír Líška, V Bratislave dňa 28.8.2017.